Käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltaminen ja palvelun kuvaus

Sterly Oy:n ”Palveluntarjoaja” tuottaman ja ylläpitämän osaketori.net –palvelun “Palvelu” käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja “Käyttöehdot”. Käyttäessä palvelua ”Käyttäjä” sitoutuu

noudattamaan näitä ehtoja.

 • Palvelun joidenkin osioiden käyttö edellyttää rekisteröitymistä.
 • Palvelu toimii verkkopalveluna, jossa Palveluun rekisteröityneet myyjät ja ostajat voivat ilmoittaa kohteitaan “Kohde” myyntiin Palvelun välityksellä ja vastaavasti tehdä ostotarjouksia myynnissä olevista Kohteista. Kaupanteko Palvelussa tapahtuu Käyttäjien kesken Käyttäjien erikseen sopimin ehdoin, eikä Palveluntarjoaja ole kaupan osapuoli missään suhteessa.
 • Palvelun käyttö on pääosin maksutonta. Palvelu voi kuitenkin sisältää maksullisia lisäpalveluita “Maksullinen palvelu”.
 • Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa internetissä Palvelun yhteydessä.
 1. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot “Käyttäjätiedot”, joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus “Käyttäjätunnus” Palvelun käyttämistä varten.

 • Käyttäjä saa palveluihin tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai

sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa.

 • Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään pitämään Käyttäjätiedot ajan tasalla.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten

täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

 • Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla täysivaltainen. Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi myös oikeushenkilö. Oikeushenkilöllä tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua

Palvelussa tehtäviin toimiin. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.

 • Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön

mukaisesti.

Rekisteriseloste

Tietosuojalauseke

Käyttäjätunnus jää näkymään Palvelun viestinnällisiin osioihin, kuten keskustelupalstalle ja palautteisiin, myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

 • Käyttäjätiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa tiettyjä Käyttäjätietoja Palvelun toiselle Käyttäjälle kaupanteon yhteydessä

välittääkseen Kohteen myyjälle tiedot ostajasta ja vastaavasti ostajalle tiedot myyjästä.

 • Käyttäjä vastaa kaupanteon yhteydessä välitettyjen tietojen asianmukaisesta käsittelystä. Erityisesti yritysasiakkaille välitetyn henkilötiedon osalta Yritysasiakas on Suomen

henkilötietolain tarkoittama rekisterinpitäjä ja Palveluntarjoaja on henkilötietolain tarkoittama henkilötietojen käsittelijä. Kumpikin osapuoli sitoutuu noudattamaan toimintaan soveltuvaa tietosuojaregulaatiota, mikä käsittää esimerkiksi henkilötietojen käsittelijältä vaadittavien prosessointi-ilmoitusten tekemisen sekä sitä koskevan Suomen henkilötietolain, sekä Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) noudattamisen niiden sisältämien henkilötietojen käsittelijää koskevien velvoitteiden osalta.

 1. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu
 • Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.
 • Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.
 • Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita. Palvelussa saa tarjota ainoastaan kotimaisen listaamattoman osakeyhtiön osakkeita
 • Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen, taikka

tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille. Mikäli Käyttäjä lisää Palveluun liitetiedostoja, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä

on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin, ja sen julkaisemiseen.

 • Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen

toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

 • Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta,

toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

 • Käyttäjä sitoutuu Kohteen ilmoittaessaan kuvaamaan sen totuudenmukaisesti ja riittävän laajasti.
 • Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myydä ilmoittamansa Kohteet, joita hän tarjoaa myytäväksi Palvelussa. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta

myynnistä kolmannelle osapuolelle.

 • Käyttäjä tiedostaa, että Palvelussa tehty ostotarjous on sitova.
 • Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista Palveluntarjoajalle. Käyttäjällä ei ole Maksullisen palvelun tai sen kautta hankittujen tuotteiden tai palvelujen peruuttamisoikeutta sen jälkeen, kun kyseessä olevan palvelun tai tuotteen suorittaminen tai toimittaminen on Käyttäjän tilauksen perusteella sähköisesti aloitettu. Ostaessaan Palveluntarjoajalta Maksullisia palveluita kuluttajaksi katsottava Käyttäjä saa kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaisen ilmoituksen peruuttamisoikeuden puuttumisesta.
 1. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu
 • Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun Käyttäjille paikan kotimaisen osakeyhtiön osakkeiden myynti-ilmoitusten julkaisemaan, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai

kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

 • Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.
 • Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista Kohteista, Kohteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta, Käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai siitä onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen tekemään myynti-ilmoituksia, tai ostotarjouksia.
 • Palveluntarjoaja ei ole kaupan välittäjä eikä osapuoli. Kaupankäynti Palvelussa tapahtuu Käyttäjien kesken ja vastuu kaupasta ja sen toteutumisesta on Palvelun Käyttäjillä. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle.
 • Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille

osapuolille.

 • Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, jonka myymisen Palvelussa Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen /Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän Käyttäjätunnus Käyttäjän toimiessa näiden Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti taikka mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun kahteentoista (12) kuukauteen.
 • Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua

aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti

hyödyntää suojattua materiaalia taikka muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta, tietokantaa tai palvelua.

 • Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut

oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa (ml. Kohteet) harkintansa mukaan, esim. Palveluun ja Kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten

ehkäisemiseksi. Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamiinsa Kohteisiin. Muutoin Palvelussa esiintyvän aineiston (ml. mm. Kohteet ja

arvostelut) Palvelun ulkopuolinen käyttäminen (ml. kopiointi) tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa on kielletty ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.

 • Palveluntarjoaja voi nauhoittaa asiakaspuheluita sisäistä koulutusta varten.
 • Palveluntarjoaja voi periä Maksullisesta palvelusta liittymismaksun sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvän, aikaan sidotun taikka muulla tavoin määräytyvän maksun.

Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja

hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla.

 • Palveluntarjoaja laskuttaa Maksullisesta palvelusta sähköisesti, lähettäen linkin maksua varten sekä Käyttäjän sähköpostiin että Käyttäjän Palvelussa sijaitsevalle omalle sivulle.

Käyttäjä voi maksaa maksun verkkopankissa tai luottokortilla. Maksun myöhästyessä Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää Käyttäjälle muistutuslasku sekä periä Käyttäjältä

viivästyskorko ja muistutusmaksu. Palveluntarjoaja voi myös siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy

Palveluun tai katkaista Käyttäjän tilaamat Maksulliset palvelut sekä lopettaa Käyttäjän tuotteiden myynti.

 1. Käyttöehtojen muuttaminen
 • Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista

(14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

 • Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.
 1. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen
 • Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.
 • Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta

irtisanomista.

 • Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.
 • Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on

sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen,

energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

 1. Sopimuksen siirtäminen
 • Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu.
 • Palveluntarjoajalla on aina oikeus siirtää sopimus, Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä Palveluun liittyvät henkilörekisterit Sterly Oy:hyn kulloinkin kuuluvalle yhtiölle.
 • Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.
 1. Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin. Evästekäytännöt ja tietosuojalauseke

 1. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
 • Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.
 • Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita

ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien

loukkaus) että näihin Käyttöehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa tästä www.kuluttajariita.fi.

jen soveltaminen ja palvelun kuvaus

Sterly Oy:n ”Palveluntarjoaja” tuottaman ja ylläpitämän osaketori.net –palvelun “Palvelu” käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja “Käyttöehdot”. Käyttäessä palvelua ”Käyttäjä” sitoutuu

noudattamaan näitä ehtoja.

 • Palvelun joidenkin osioiden käyttö edellyttää rekisteröitymistä.
 • Palvelu toimii verkkopalveluna, jossa Palveluun rekisteröityneet myyjät ja ostajat voivat ilmoittaa kohteitaan “Kohde” myyntiin Palvelun välityksellä ja vastaavasti tehdä ostotarjouksia myynnissä olevista Kohteista. Kaupanteko Palvelussa tapahtuu Käyttäjien kesken Käyttäjien erikseen sopimin ehdoin, eikä Palveluntarjoaja ole kaupan osapuoli missään suhteessa.
 • Palvelun käyttö on pääosin maksutonta. Palvelu voi kuitenkin sisältää maksullisia lisäpalveluita “Maksullinen palvelu”.
 • Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa internetissä Palvelun yhteydessä.
 1. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot “Käyttäjätiedot”, joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus “Käyttäjätunnus” Palvelun käyttämistä varten.

 • Käyttäjä saa palveluihin tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai

sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa.

 • Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään pitämään Käyttäjätiedot ajan tasalla.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten

täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

 • Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla täysivaltainen. Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi myös oikeushenkilö. Oikeushenkilöllä tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua

Palvelussa tehtäviin toimiin. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.

 • Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön

mukaisesti.

Rekisteriseloste

Tietosuojalauseke

Käyttäjätunnus jää näkymään Palvelun viestinnällisiin osioihin, kuten keskustelupalstalle ja palautteisiin, myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

 • Käyttäjätiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa tiettyjä Käyttäjätietoja Palvelun toiselle Käyttäjälle kaupanteon yhteydessä

välittääkseen Kohteen myyjälle tiedot ostajasta ja vastaavasti ostajalle tiedot myyjästä.

 • Käyttäjä vastaa kaupanteon yhteydessä välitettyjen tietojen asianmukaisesta käsittelystä. Erityisesti yritysasiakkaille välitetyn henkilötiedon osalta Yritysasiakas on Suomen

henkilötietolain tarkoittama rekisterinpitäjä ja Palveluntarjoaja on henkilötietolain tarkoittama henkilötietojen käsittelijä. Kumpikin osapuoli sitoutuu noudattamaan toimintaan soveltuvaa tietosuojaregulaatiota, mikä käsittää esimerkiksi henkilötietojen käsittelijältä vaadittavien prosessointi-ilmoitusten tekemisen sekä sitä koskevan Suomen henkilötietolain, sekä Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) noudattamisen niiden sisältämien henkilötietojen käsittelijää koskevien velvoitteiden osalta.

 1. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu
 • Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.
 • Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.
 • Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita. Palvelussa saa tarjota ainoastaan kotimaisen listaamattoman osakeyhtiön osakkeita
 • Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen, taikka

tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille. Mikäli Käyttäjä lisää Palveluun liitetiedostoja, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä

on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin, ja sen julkaisemiseen.

 • Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen

toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

 • Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta,

toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

 • Käyttäjä sitoutuu Kohteen ilmoittaessaan kuvaamaan sen totuudenmukaisesti ja riittävän laajasti.
 • Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myydä ilmoittamansa Kohteet, joita hän tarjoaa myytäväksi Palvelussa. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta

myynnistä kolmannelle osapuolelle.

 • Käyttäjä tiedostaa, että Palvelussa tehty ostotarjous on sitova.
 • Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista Palveluntarjoajalle. Käyttäjällä ei ole Maksullisen palvelun tai sen kautta hankittujen tuotteiden tai palvelujen peruuttamisoikeutta sen jälkeen, kun kyseessä olevan palvelun tai tuotteen suorittaminen tai toimittaminen on Käyttäjän tilauksen perusteella sähköisesti aloitettu. Ostaessaan Palveluntarjoajalta Maksullisia palveluita kuluttajaksi katsottava Käyttäjä saa kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaisen ilmoituksen peruuttamisoikeuden puuttumisesta.
 1. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu
 • Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun Käyttäjille paikan kotimaisen osakeyhtiön osakkeiden myynti-ilmoitusten julkaisemaan, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai

kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

 • Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.
 • Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista Kohteista, Kohteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta, Käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai siitä onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen tekemään myynti-ilmoituksia, tai ostotarjouksia.
 • Palveluntarjoaja ei ole kaupan välittäjä eikä osapuoli. Kaupankäynti Palvelussa tapahtuu Käyttäjien kesken ja vastuu kaupasta ja sen toteutumisesta on Palvelun Käyttäjillä. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle.
 • Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille

osapuolille.

 • Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, jonka myymisen Palvelussa Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen /Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän Käyttäjätunnus Käyttäjän toimiessa näiden Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti taikka mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun kahteentoista (12) kuukauteen.
 • Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua

aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti

hyödyntää suojattua materiaalia taikka muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta, tietokantaa tai palvelua.

 • Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut

oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa (ml. Kohteet) harkintansa mukaan, esim. Palveluun ja Kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten

ehkäisemiseksi. Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamiinsa Kohteisiin. Muutoin Palvelussa esiintyvän aineiston (ml. mm. Kohteet ja

arvostelut) Palvelun ulkopuolinen käyttäminen (ml. kopiointi) tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa on kielletty ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.

 • Palveluntarjoaja voi nauhoittaa asiakaspuheluita sisäistä koulutusta varten.
 • Palveluntarjoaja voi periä Maksullisesta palvelusta liittymismaksun sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvän, aikaan sidotun taikka muulla tavoin määräytyvän maksun.

Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja

hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla.

 • Palveluntarjoaja laskuttaa Maksullisesta palvelusta sähköisesti, lähettäen linkin maksua varten sekä Käyttäjän sähköpostiin että Käyttäjän Palvelussa sijaitsevalle omalle sivulle.

Käyttäjä voi maksaa maksun verkkopankissa tai luottokortilla. Maksun myöhästyessä Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää Käyttäjälle muistutuslasku sekä periä Käyttäjältä

viivästyskorko ja muistutusmaksu. Palveluntarjoaja voi myös siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy

Palveluun tai katkaista Käyttäjän tilaamat Maksulliset palvelut sekä lopettaa Käyttäjän tuotteiden myynti.

 1. Käyttöehtojen muuttaminen
 • Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista

(14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

 • Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.
 1. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen
 • Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.
 • Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta

irtisanomista.

 • Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.
 • Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on

sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen,

energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

 1. Sopimuksen siirtäminen
 • Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu.
 • Palveluntarjoajalla on aina oikeus siirtää sopimus, Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä Palveluun liittyvät henkilörekisterit Sterly Oy:hyn kulloinkin kuuluvalle yhtiölle.
 • Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.
 1. Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin. Evästekäytännöt ja tietosuojalauseke

 1. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
 • Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.
 • Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita

ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien

loukkaus) että näihin Käyttöehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa tästä www.kuluttajariita.fi.

Related post

Osaketori.net avattu jälleen!

Osaketori.net on avattu uudelleen entistä ehompana ja laajempana! Osaketorilla voit julkaista mainoksia kaikista muista paitsi pörssiosakkeista. Omistitpa sitten puhelinosakkeen, autotalliosakkeen […]

Copied